Česko

Skupina RIGHT POWER, a.s., vznikla v roku 2006 a jej hlavným poslaním bolo vybudovať stabilnú skupinu firiem podnikajúcich v energetike v Českej a Slovenskej republike. Postupnými krokmi sa v priebehu tohoto obdobia prepracovala od veľkoobchodu a poradenstva k výrobe elektriny a tepla a k dodávkam týchto komodít koncovým zákazníkom, ktorých bolo do polovice roku 2016 približne 70 000.

V poslednom období fungovania spoločnosti RIGHT POWER, a.s. boli dve zásadné etapy:

1. V roku 2015 fúzia štyroch dcérskych spoločností (RIGHT POWER ENERGY, s.r.o SK, RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. CZ, RIGHT POWER TRADING, s.r.o., RIGHT POWER SOURCES, s.r.o.) do materskej spoločnosti RIGHT POWER, a.s. na Slovensku a RIGHT POWER, a.s. organizační složka v Českej republike

2. K 30.06.2016 spoločnosť RIGHT POWER, a.s. predala časť podniku zaoberajúcu sa dodávkami elektriny a zemného plynu koncovým zákazníkom v Čechách a na Slovensku spoločnosti BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.

V súčasnosti sa spoločnosť sústreďuje na výrobu elektriny a tepla, na prevádzkovanie lokálnych distribučných sústav a tepelných hospodárstiev, na rozvoj veľkoobchodných aktivít a na expanziu na zahraničné trhy v oblasti dodávok komodít pre koncových zákazníkov. V spolupráci s partnerskou spoločnosťou RIGHT POWER INVESTMENT, s.r.o. prevádzkuje 110kV linku z Českej republiky do Poľska.

Veľkoobchodné aktivity od začiatku roku 2016 prevádzkujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti RIGHT POWER COMMODITIES, s.r.o., ktorá sídli v Prahe a sústreďuje sa na veľkoobchod – trading, s elektrinou na trhoch regiónu CEE a CWE.

Zahraničné aktivity sú ďalej reprezentované prostredníctvom Ukrajinskej dcérskej spoločnosti RIGHT POWER ENERGY Ukraine LLC, ktorá sa zaoberá výrobou a dodávkou tepla vyrobeného z biomasy a od 01.01.2017 aj dodávkou plynu pre koncových zákazníkov v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Vybrané finančné ukazovatele RIGHT POWER a.s. za rok 2015:

Vlastné imanie 559 968 EUR
Obrat 93 038 000 EUR
EBITDA 1 302 000 EUR
Výsledok hospodárenia 406 000 EUR

 Skupina RIGHT POWER